Działania na rzecz wywierania pozytywnego wpływu

Działania na rzecz wywierania pozytywnego wpływu

W świetle misji „Tworzenie świata bezpiecznej żywności” w 2016 roku nasza grupa zobowiązała się do zapewniania zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Nasza misja koncentruje się wokół łańcucha żywnościowego, co stanowi strukturę całego projektu korporacyjnego.

„DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU” to nazwa programu CSR naszej grupy — partycypacyjne, konstruktywne podejście do podejmowania działań w inny, lepszy sposób w celu osiągania celów w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Naszym celem jest sprawienie, aby nasza firma i cała nasza produkcja stanowiły część gospodarki o w pełni zamkniętym obiegu, a także zmierzanie w kierunku braku wywierania negatywnego wpływu na planetę. Odzwierciedlając cztery wartości Grupy — Przejrzystość, Dzielenie się, Biegłość i Przewidywanie — każdy pracownik (wraz z naszymi interesariuszami: klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi, władzami i udziałowcami) aktywnie przyczynia się do wdrażania tej zmiany.

null

Wyzwania CSR

null

Nasza struktura CSR

null

Nasze praktyczne działania

null

Raport Zrównoważony rozwój

Wyzwania CSR

Plan działania zgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych na 2030 r.

We wrześniu 2015 roku na historycznym szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęto 17 celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030, aby położyć kres wszelkim formom ubóstwa, zwalczać nierówności i przeciwdziałać zmianom klimatu. W świetle misji firmy Kersia 9 z tych celów stanowi obecnie kluczowe wyzwania dla grupy.

2.4 Do 2030 roku zapewnienie zrównoważonych systemów produkcji żywności i wdrożenie odpowiednich praktyk rolniczych, które zwiększą wydajność i produkcję, pomogą zachować ekosystemy, zwiększą zdolność adaptacji do zmian klimatu, ekstremalnych warunków pogodowych, suszy, powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz stopniowo poprawią jakość gruntów i gleb.

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

POZYTYWNY WPŁYW: Promowanie produktów gwarantujących pozytywny wpływ wykraczający poza zgodność z przepisami prawa

RELACJE Z KLIENTEM

PRZEŁOMOWE INNOWACJE: Wdrażanie projektów związanych z BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI „od pola do stołu” z wykorzystaniem biotechnologii

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

3.D Zwiększanie zdolności wszystkich krajów, w szczególności krajów rozwijających się, do wczesnego ostrzegania, zmniejszania ryzyka i zarządzania krajowymi i globalnymi zagrożeniami dla zdrowia

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

IDAY: regularne rejestrowanie pomysłów naszych pracowników w celu realizacji nowych projektów zgodnie z ich propozycjami

BEZPIECZEŃSTWO: zapobieganie wypadkom i wdrożenie certyfikacji bezpieczeństwa dla wszystkich naszych instalacji

DOBRE SAMOPOCZUCIE: wdrożenie globalnego planu działania na rzecz zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym

ŚRODOWISKO

RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM OSOBISTYM I ZAWODOWYM: wdrożenie narzędzia do oceny przestrzegania równowagi

RELACJE Z KLIENTEM

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WYDAJNOŚCI: wdrożenie kompletnych programów szkoleniowych skierowanych do naszych klientów

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

ZIELONA CHEMIA: wdrażanie przełomowych, innowacyjnych projektów związanych z ograniczaniem zagrożeń

WPŁYW TERYTORIALNY

4.4 Do 2030 roku znaczne zwiększenie liczby osób młodych i dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności, w tym umiejętności techniczne i zawodowe, w zakresie zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości

4.5 Do 2030 roku wyeliminowanie nierówności płciowych i zapewnienie równego dostępu do wszystkich poziomów edukacji i szkoleń zawodowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym osobom niepełnosprawnym, ludności tubylczej i dzieciom w trudnej sytuacji

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

MŁODZIEŻ I LUDZIE W TRUDNEJ SYTUACJI: wdrożenie określonych procedur i programów w celu zagwarantowania ich pełnej ochrony

GLOBALNY PLAN DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH: wdrożenie i ocena skuteczności wszelkich programów szkoleniowych

ŚRODOWISKO

BIORÓŻNORODNOŚĆ: wdrożenie globalnej sesji uwrażliwienia dla wszystkich pracowników

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

ZOBOWIĄZANIE LOKALNE mające na celu zwiększenie zatrudnienia i edukacji

WODA: wykorzystanie istniejących modeli w celu zapewnienia uzdatniania wody w afrykańskiej szkole

6.3 Do 2030 roku poprawienie jakości wody poprzez ograniczenie zanieczyszczeń, wyeliminowanie wyrzucania śmieci i zminimalizowanie uwalniania niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów, zmniejszenie o połowę ilości nieoczyszczonych ścieków i znaczne zwiększenie recyklingu i bezpiecznego ponownego wykorzystania w skali światowej

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

WODA: informowanie o istniejących modelach w ramach grupy w celu realizacji ponownego wykorzystania wody z naszych instalacji oraz wdrażanie tych modeli

RELACJE Z KLIENTEM

Obniżenie wykorzystania WODY przez klientów

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WATER: wdrożenie istniejących modeli w celu zapewnienia uzdatniania wody

WPŁYW TERYTORIALNY

8.5 Do 2030 roku osiągnięcie pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz zapewnienie godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych i niepełnosprawnych, a także jednakowej płacy za pracę o tej samej wartości
8.8 Ochrona praw pracowniczych oraz promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników migrujących, w szczególności kobiet migrujących, oraz pracowników o niepewnym zatrudnieniu

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KODEKS ETYCZNY: wdrożenie praktyk antykorupcyjnych

KAPITAŁ LUDZKI

POLITYKA HR: tworzenie miejsc pracy, warunki społeczne i warunki pracy, sprawiedliwość zawodowa, integracja osób niepełnosprawnych i współdzielenie wartości

DIALOG SPOŁECZNY: wdrożenie globalnej i lokalnej struktury sprzyjającej dialogowi społecznemu

ŚRODOWISKO

POLITYKA BHP: dzielenie się dobrymi praktykami i ocena ich skuteczności

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

KODEKS ETYCZNY: prawa człowieka, praktyki antydyskryminacyjne

WPŁYW TERYTORIALNY

KODEKS ETYCZNY: odpowiedzialne zakupy zapewniające pierwszeństwo lokalnych dostawców

9.4 Do 2030 roku modernizacja infrastruktury i sektorów przemysłu w celu zapewnienia ich zrównoważonego charakteru przy większej efektywności wykorzystania zasobów i większym zastosowaniu czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów przemysłowych — wszystkie kraje podejmujące działania w zakresie swoich możliwości

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KARTA IT: dzielenie się dobrymi praktykami i ochrona danych osobowych

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

Zmniejszenie śladu ENERGETYCZNEGO w naszym łańcuchu dostaw poprzez wdrożenie programów optymalizacyjnych

RELACJE Z KLIENTEM

POTRÓJNA CERTYFIKACJA wszystkich naszych instalacji do 2024 roku (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001/ ISO 45001)

PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSZEGO: opracowanie jasnej procedury na wypadek kryzysu wszelkiego rodzaju

Wdrożenie systemu CRM: śledzenie wsparcia klientów w specjalnym narzędziu

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

Przejście od gospodarki liniowej do GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO w przypadku wszystkich nowych inwestycji

WPŁYW TERYTORIALNY

12.4 Do 2020 roku osiągnięcie przyjaznego dla środowiska gospodarowania substancjami chemicznymi i wszystkimi odpadami w całym ich cyklu życia, zgodnie z ustalonymi ramami międzynarodowymi, a także znaczne ograniczenie ich uwalniania do powietrza, wody i gleby w celu zminimalizowania ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko

12.5 Do 2030 roku znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie

12.6 Zachęcanie przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych i międzynarodowych, do przyjęcia zrównoważonych praktyk i włączenia informacji na temat zrównoważonego rozwoju do ich cyklu sprawozdawczego

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

DODATKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE: uruchomienie platformy umożliwiającej śledzenie dodatkowych wyników finansowych

KAPITAŁ LUDZKI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: wdrożenie procedury Grupy w celu zagwarantowania ochrony danych osobowych

ŚRODOWISKO

TWORZYWA SZTUCZNE: informowanie o istniejących modelach w ramach grupy w celu zbierania i przetwarzania opakowań oraz wdrażanie tych modeli

GOSPODAROWANIE ODPADAMI: przejście od gospodarki liniowej do GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO w przypadku każdego nowego projektu i ocena skuteczności

RELACJE Z KLIENTEM

ZADOWOLENIE KLIENTA: wdrożenie globalnych kampanii w celu zapewnienia odpowiedniego zadowolenia naszych klientów

KARTA DOSTAWCY: zapewnienie naszych klientów o tym, że sprawujemy kontrolę nad całym łańcuchem dostaw

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

KODEKS ETYCZNY: wdrożenie odpowiedzialnego zachowania

KARTOGRAFIA ZAGROŻEŃ: sporządzenie wykazu wszelkich zagrożeń dla Grupy i wdrożenie planów działania w celu ich ograniczenia

WPŁYW TERYTORIALNY

WSPÓLNOTA LOKALNA: wdrożenie planów działania dla wszystkich naszych instalacji (współpraca, współkierowanie itd.)

13.1 Zwiększenie odporności i zdolności adaptacyjnych w odniesieniu do zagrożeń związanych z klimatem i klęsk żywiołowych we wszystkich krajach

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

Kartografia zagrożeń klimatycznych: sporządzenie listy wszystkich możliwych zagrożeń i wdrożenie planów ciągłości

Samochody: wdrożenie samochodów hybrydowych i elektrycznych

Ślad węglowy: redukcja w całym łańcuchu dostaw poprzez program optymalizacyjny

Energia odnawialna: wdrożenie odpowiedniego odsetka energii odnawialnej wykorzystywanej w naszych instalacjach

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

17.16 Wzmocnienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnianego wielostronnymi partnerstwami mobilizującymi i dzielącymi się wiedzą (również fachową), technologią i zasobami finansowymi w celu wspierania osiągania celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

BADANIE RAM REGULACYJNYCH: wdrożenie wspólnego, globalnego narzędzia do badania i zapewniania lepszego przygotowania się do wdrożenia nowych przepisów

KAPITAŁ LUDZKI

Program ASHOKA: wspieranie pracowników w zakresie zmiany sposobu myślenia

ŚRODOWISKO

RELACJE Z KLIENTEM

ZOBOWIĄZANIE ECOVADIS: rozszerzenie oceny na GRUPĘ KERSIA

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

STOWARZYSZENIA ZAWODOWE: wnoszenie wkładu w stowarzyszenia zawodowe we wszystkich krajach strategicznych

Program ASHOKA: wspieranie osób wykorzystujących swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości w celu rozwiązywania problemów społecznych związanych z BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI na dużą skalę

WPŁYW TERYTORIALNY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: realizacja współpracy z dowolnymi centrami technicznymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne w pobliżu naszych instalacji

PROJEKTY LOKALNE: uczestniczenie w istotnych projektach lokalnych

2. BRAK GŁODU

2.4 Do 2030 roku zapewnienie zrównoważonych systemów produkcji żywności i wdrożenie odpowiednich praktyk rolniczych, które zwiększą wydajność i produkcję, pomogą zachować ekosystemy, zwiększą zdolność adaptacji do zmian klimatu, ekstremalnych warunków pogodowych, suszy, powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz stopniowo poprawią jakość gruntów i gleb.

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

POZYTYWNY WPŁYW: Promowanie produktów gwarantujących pozytywny wpływ wykraczający poza zgodność z przepisami prawa

RELACJE Z KLIENTEM

PRZEŁOMOWE INNOWACJE: Wdrażanie projektów związanych z BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI „od pola do stołu” z wykorzystaniem biotechnologii

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

3. ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

3.D Zwiększanie zdolności wszystkich krajów, w szczególności krajów rozwijających się, do wczesnego ostrzegania, zmniejszania ryzyka i zarządzania krajowymi i globalnymi zagrożeniami dla zdrowia

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

IDAY: regularne rejestrowanie pomysłów naszych pracowników w celu realizacji nowych projektów zgodnie z ich propozycjami

BEZPIECZEŃSTWO: zapobieganie wypadkom i wdrożenie certyfikacji bezpieczeństwa dla wszystkich naszych instalacji

DOBRE SAMOPOCZUCIE: wdrożenie globalnego planu działania na rzecz zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym

ŚRODOWISKO

RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM OSOBISTYM I ZAWODOWYM: wdrożenie narzędzia do oceny przestrzegania równowagi

RELACJE Z KLIENTEM

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WYDAJNOŚCI: wdrożenie kompletnych programów szkoleniowych skierowanych do naszych klientów

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

ZIELONA CHEMIA: wdrażanie przełomowych, innowacyjnych projektów związanych z ograniczaniem zagrożeń

WPŁYW TERYTORIALNY

4. EDUKACJA W ODPOWIEDNICH WARUNKACH

4.4 Do 2030 roku znaczne zwiększenie liczby osób młodych i dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności, w tym umiejętności techniczne i zawodowe, w zakresie zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości

4.5 Do 2030 roku wyeliminowanie nierówności płciowych i zapewnienie równego dostępu do wszystkich poziomów edukacji i szkoleń zawodowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym osobom niepełnosprawnym, ludności tubylczej i dzieciom w trudnej sytuacji

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

MŁODZIEŻ I LUDZIE W TRUDNEJ SYTUACJI: wdrożenie określonych procedur i programów w celu zagwarantowania ich pełnej ochrony

GLOBALNY PLAN DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH: wdrożenie i ocena skuteczności wszelkich programów szkoleniowych

ŚRODOWISKO

BIORÓŻNORODNOŚĆ: wdrożenie globalnej sesji uwrażliwienia dla wszystkich pracowników

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

ZOBOWIĄZANIE LOKALNE mające na celu zwiększenie zatrudnienia i edukacji

WODA: wykorzystanie istniejących modeli w celu zapewnienia uzdatniania wody w afrykańskiej szkole

6. CZYSTA WODA I INFRASTRUKTURA SANITARNA

6.3 Do 2030 roku poprawienie jakości wody poprzez ograniczenie zanieczyszczeń, wyeliminowanie wyrzucania śmieci i zminimalizowanie uwalniania niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów, zmniejszenie o połowę ilości nieoczyszczonych ścieków i znaczne zwiększenie recyklingu i bezpiecznego ponownego wykorzystania w skali światowej

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

WODA: informowanie o istniejących modelach w ramach grupy w celu realizacji ponownego wykorzystania wody z naszych instalacji oraz wdrażanie tych modeli

RELACJE Z KLIENTEM

Obniżenie wykorzystania WODY przez klientów

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WATER: wdrożenie istniejących modeli w celu zapewnienia uzdatniania wody

WPŁYW TERYTORIALNY

8. GODNA PRACA I ROZWÓJ GOSPODARCZY

8.5 Do 2030 roku osiągnięcie pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz zapewnienie godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych i niepełnosprawnych, a także jednakowej płacy za pracę o tej samej wartości
8.8 Ochrona praw pracowniczych oraz promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników migrujących, w szczególności kobiet migrujących, oraz pracowników o niepewnym zatrudnieniu

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KODEKS ETYCZNY: wdrożenie praktyk antykorupcyjnych

KAPITAŁ LUDZKI

POLITYKA HR: tworzenie miejsc pracy, warunki społeczne i warunki pracy, sprawiedliwość zawodowa, integracja osób niepełnosprawnych i współdzielenie wartości

DIALOG SPOŁECZNY: wdrożenie globalnej i lokalnej struktury sprzyjającej dialogowi społecznemu

ŚRODOWISKO

POLITYKA BHP: dzielenie się dobrymi praktykami i ocena ich skuteczności

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

KODEKS ETYCZNY: prawa człowieka, praktyki antydyskryminacyjne

WPŁYW TERYTORIALNY

KODEKS ETYCZNY: odpowiedzialne zakupy zapewniające pierwszeństwo lokalnych dostawców

9. PRZEMYSŁ, INNOWACJE I INFRASTRUKTURA

9.4 Do 2030 roku modernizacja infrastruktury i sektorów przemysłu w celu zapewnienia ich zrównoważonego charakteru przy większej efektywności wykorzystania zasobów i większym zastosowaniu czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów przemysłowych — wszystkie kraje podejmujące działania w zakresie swoich możliwości

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KARTA IT: dzielenie się dobrymi praktykami i ochrona danych osobowych

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

Zmniejszenie śladu ENERGETYCZNEGO w naszym łańcuchu dostaw poprzez wdrożenie programów optymalizacyjnych

RELACJE Z KLIENTEM

POTRÓJNA CERTYFIKACJA wszystkich naszych instalacji do 2024 roku (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001/ ISO 45001)

PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSZEGO: opracowanie jasnej procedury na wypadek kryzysu wszelkiego rodzaju

Wdrożenie systemu CRM: śledzenie wsparcia klientów w specjalnym narzędziu

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

Przejście od gospodarki liniowej do GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO w przypadku wszystkich nowych inwestycji

WPŁYW TERYTORIALNY

12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

12.4 Do 2020 roku osiągnięcie przyjaznego dla środowiska gospodarowania substancjami chemicznymi i wszystkimi odpadami w całym ich cyklu życia, zgodnie z ustalonymi ramami międzynarodowymi, a także znaczne ograniczenie ich uwalniania do powietrza, wody i gleby w celu zminimalizowania ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko

12.5 Do 2030 roku znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie

12.6 Zachęcanie przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych i międzynarodowych, do przyjęcia zrównoważonych praktyk i włączenia informacji na temat zrównoważonego rozwoju do ich cyklu sprawozdawczego

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

DODATKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE: uruchomienie platformy umożliwiającej śledzenie dodatkowych wyników finansowych

KAPITAŁ LUDZKI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: wdrożenie procedury Grupy w celu zagwarantowania ochrony danych osobowych

ŚRODOWISKO

TWORZYWA SZTUCZNE: informowanie o istniejących modelach w ramach grupy w celu zbierania i przetwarzania opakowań oraz wdrażanie tych modeli

GOSPODAROWANIE ODPADAMI: przejście od gospodarki liniowej do GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO w przypadku każdego nowego projektu i ocena skuteczności

RELACJE Z KLIENTEM

ZADOWOLENIE KLIENTA: wdrożenie globalnych kampanii w celu zapewnienia odpowiedniego zadowolenia naszych klientów

KARTA DOSTAWCY: zapewnienie naszych klientów o tym, że sprawujemy kontrolę nad całym łańcuchem dostaw

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

KODEKS ETYCZNY: wdrożenie odpowiedzialnego zachowania

KARTOGRAFIA ZAGROŻEŃ: sporządzenie wykazu wszelkich zagrożeń dla Grupy i wdrożenie planów działania w celu ich ograniczenia

WPŁYW TERYTORIALNY

WSPÓLNOTA LOKALNA: wdrożenie planów działania dla wszystkich naszych instalacji (współpraca, współkierowanie itd.)

13. DZIAŁANIA KLIMATYCZNE

13.1 Zwiększenie odporności i zdolności adaptacyjnych w odniesieniu do zagrożeń związanych z klimatem i klęsk żywiołowych we wszystkich krajach

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

Kartografia zagrożeń klimatycznych: sporządzenie listy wszystkich możliwych zagrożeń i wdrożenie planów ciągłości

Samochody: wdrożenie samochodów hybrydowych i elektrycznych

Ślad węglowy: redukcja w całym łańcuchu dostaw poprzez program optymalizacyjny

Energia odnawialna: wdrożenie odpowiedniego odsetka energii odnawialnej wykorzystywanej w naszych instalacjach

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

17. PARTNERSTWO W CELU REALIZACJI CELÓW

17.16 Wzmocnienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnianego wielostronnymi partnerstwami mobilizującymi i dzielącymi się wiedzą (również fachową), technologią i zasobami finansowymi w celu wspierania osiągania celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

BADANIE RAM REGULACYJNYCH: wdrożenie wspólnego, globalnego narzędzia do badania i zapewniania lepszego przygotowania się do wdrożenia nowych przepisów

KAPITAŁ LUDZKI

Program ASHOKA: wspieranie pracowników w zakresie zmiany sposobu myślenia

ŚRODOWISKO

RELACJE Z KLIENTEM

ZOBOWIĄZANIE ECOVADIS: rozszerzenie oceny na GRUPĘ KERSIA

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

STOWARZYSZENIA ZAWODOWE: wnoszenie wkładu w stowarzyszenia zawodowe we wszystkich krajach strategicznych

Program ASHOKA: wspieranie osób wykorzystujących swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości w celu rozwiązywania problemów społecznych związanych z BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI na dużą skalę

WPŁYW TERYTORIALNY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: realizacja współpracy z dowolnymi centrami technicznymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne w pobliżu naszych instalacji

PROJEKTY LOKALNE: uczestniczenie w istotnych projektach lokalnych

Nasza struktura CSR

Zaangażowanie całej firmy

Realizacja strategii CSR opiera się na strukturze organizacyjnej skoncentrowanej wokół programu DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU i ma na celu wykorzystanie wszystkich mocnych stron firmy.

Komitet operacyjny ds. CSR łączy wszystkie funkcje biznesowe, których zaangażowanie jest niezbędne dla wywarcia pozytywnego wpływu: Komunikacja, technologia cyfrowa, finanse i prawo, zarządzanie i regulacje prawne, marketing i innowacje, relacje z dostawcami i klientami, zasoby ludzkie, łańcuch dostaw i wydajność przemysłowa.

Doradcy CSR (jeden kierownik HR i jeden kierownik QHSE lub kierownik ds. regulacji prawnych) są odpowiedzialni za wdrażanie programów CSR w każdym z obszarów geograficznych Grupy.

Platforma współpracy jest wykorzystywana przez 160 współpracowników w całej Grupie w celu bieżącej aktualizacji wskaźników niefinansowych (zasoby ludzkie, bezpieczeństwo, środowisko, zdrowie i dobre samopoczucie, woda, tworzywa sztuczne itp.).

Nasze praktyczne działania

Podejmowanie działań w inny, lepszy sposób

Misja firmy Kersia — Tworzenie świata bezpiecznej żywności — obejmuje nieszablonowe myślenie, wprowadzanie innowacji i opracowywanie nowych, zrównoważonych możliwości realizacji działań oraz ciągłe przewidywanie zmian. Każdy pracownik grupy Kersia musi wiedzieć, że może przyczynić się do produkcji bezpiecznej żywności, zarówno w ramach firmy Kersia, jak i w ramach projektu biznesowego. Wizja Grupy doprowadziła firmę Kersia do połączenia sił z siecią Ashoka, grupą wizjonerskich przedsiębiorców społecznych, których łączy ta sama ambicja opracowywania nowatorskich rozwiązań w celu osiągnięcia dogłębnej transformacji naszego społeczeństwa.

Dwa strategiczne obszary gospodarki obiegu zamkniętego: woda i tworzywa sztuczne

Woda — zasób, który należy chronić

Woda jest niezbędnym elementem dla życia i zdrowia ludzkiego. Dwa z głównych wyzwań XXI wieku to zapewnienie wody pitnej dla 7 lub nawet 9 miliardów ludzi w 2050 roku oraz ograniczenie zanieczyszczenia chemicznego i bakteriologicznego wody na świecie. Biorąc pod uwagę charakter swojej działalności, firma Kersia (zaangażowana w ochronę wody i światowy lider w dziedzinie tabletek do dezynfekcji wody AQUATABS®) podejmuje kroki dziś, aby móc zapewnić każdemu dostęp do wody, której będzie potrzebował jutro. Podejście to opiera się na trzech odrębnych aspektach:

  • Dostarczanie rozwiązań w zakresie czyszczenia i dezynfekcji, które ograniczają zużycie wody w sektorze rolniczym i spożywczym.
  • Oczyszczanie wody odpływowej, aby była zdatna do picia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności przy użyciu lokalnych zasobów.
  • Wyposażenie naszych zakładów przemysłowych w metody uzdatniania wody umożliwiające jej ponowne wykorzystanie do produkcji naszych wyrobów.

Nadanie drugiego życia naszym opakowaniom z tworzyw sztucznych

Odzyskiwanie i ponowne przetwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych jest warunkiem wstępnym strategii gospodarki o obiegu zamkniętym, przy czym zarówno konsumenci, jak i władze mają bardzo wysokie oczekiwania w tej kwestii. Kersia zamierza przekształcić ten wymóg społeczny w prawdziwy model biznesowy, przyjmując podejście, które obejmuje:

  • zakup materiałów opakowaniowych, które zawierają pewien odsetek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
  • odzyskiwanie materiałów opakowaniowych
  • recykling materiałów opakowaniowych

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, potrójny priorytet:

W zakładach firmy Kersia nie ma miejsca na kompromisy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia — zarówno w przypadku naszych pracowników, jak i naszych partnerów.

Wybierając surowce, których wpływ na środowisko naturalne jest dobrze zarządzany w całym procesie produkcji, użytkowania i utylizacji wyrobu, nieustannie dążymy do rozwoju naszych produktów z zamierzeniem wyeliminowania ryzyka (np. brak substancji CMR), co umożliwia spełnianie oczekiwań naszych dostawców i użytkowników.

We wszystkich naszych zakładach oferujemy wszystkim pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania, zmiany zarządzania, a także indywidualny coaching.

Prosimy naszych pracowników i klientów, aby w regularnych odstępach czasu dzielili się swoimi oczekiwaniami poprzez: badania zadowolenia, audyty, dni przeprowadzania rozmów za pośrednictwem platformy cyfrowej, informacje zwrotne na temat wydarzeń itp.

Wszyscy pracownicy mają dostęp do wewnętrznej platformy współpracy YAMMER, na której mogą zadawać pytania, dzielić się swoimi osiągnięciami zawodowymi, informacjami na temat lokalnych wydarzeń i wyzwań, które łączą zespoły z wszystkimi krajami, w których firma Kersia prowadzi działalność.