Dobre, bezpieczne i zdrowe przetwory mleczne

Mleko i przetwory mleczne zajmują ważne miejsce w ludzkiej diecie i mają pozytywny wizerunek żywności odżywczej, który łączy w sobie zdrowie i przyjemność ze spożywania. W Europie i USA roczne spożycie wszystkich form przetworów mlecznych (mleko i napoje mleczne, ser, masło, śmietana, jogurt itp.) przekracza 150 kg na osobę rocznie.

Jednakże mleko łatwo ulega skażeniu mikrobami lub substancjami chemicznymi ze środowiska. W rezultacie w wielu krajach branża mleczarska podlega coraz bardziej rygorystycznym przepisom, zarówno w zakresie norm higieny, jak i stosowanych substancji chemicznych, które mogą generować pozostałości. Szybkie rozpowszechnianie informacji dotyczących przypadków zatrucia pokarmowego lub skażonych przetworów mlecznych przyczyniło się również do spadku zaufania konsumentów, przez co ważniejsze niż kiedykolwiek jest dla nich, aby mogli spożywać bezpieczne przetwory mleczne. Wydawanie ostrzeżeń, a następnie wycofywanie podejrzanych produktów, zarówno pod względem finansowym, jak i reputacji, może być kosztowne. Jednocześnie ci sami konsumenci oczekują również produktów bez pozostałości, co prowadzi do unikania zbyt inwazyjnych rozwiązań z zakresu higieny i dezynfekcji.

Zapobieganie — złota zasada

Kontrola jakości mleka i przetworów mlecznych rozpoczyna się w gospodarstwie i jest koniecznością podczas transportu i na różnych etapach produkcji gotowych przetworów. Priorytetem i stałą troską producentów z branży mleczarskiej jest zapobieganie ryzyku skażenia patogenami (salmonella, listeria, Escherichia coli itp.) lub substancjami chemicznymi (pozostałości środków ochrony roślin, substancje biobójcze przedostające się z powierzchni styku itp.) Wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności oraz bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy należy pogodzić z kwestiami związanymi z ochroną środowiska.

Fabryki są złożonymi budynkami z różnymi instalacjami, urządzeniami i materiałami, które mogą być przyczyną bezpośredniego lub pośredniego skażenia. Dlatego też muszą one być odpowiednio czyszczone i dezynfekowane, co pozwoli zapewnić, że tunele myjące, koncentratory i inne obszary zagrożone nie staną się źródłem zanieczyszczeń. Wymaga to czystości mikrobiologicznej powierzchni (przy dobrze kontrolowanym poziomie mikroorganizmów), ich czystości chemicznej (brak substancji chemicznych pochodzących z produkcji lub czyszczenia/dezynfekcji) oraz braku pozostałości i składników wywołujących alergie.

Wiedza specjalistyczna firmy Kersia

Ze względu na to, że różne przetwory mleczne stwarzają różne problemy, z których każdy wymaga zastosowania odpowiedniej technologii, a każdy zakład jest unikalny pod względem położenia geograficznego i otoczenia, eksperci firmy Kersia oferują rozwiązania dostosowane do ograniczeń różnych procesów. Nasze zespoły wykorzystują swoją wiedzę na temat technik i technologii w celu zapewnienia regularnego monitorowania protokołów czyszczenia i dezynfekcji, poprzez zoptymalizowane zużycie środków higienicznych i ogólne koszty czyszczenia, jak również kontroli w celu oceny parametrów i jakości praktyk higienicznych oraz zapewnienia szybkiego ostrzegania o potencjalnych problemach.

Wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania firmy Kersia oznacza:

  • Zapewnienie bezpiecznej i zgodnej z przepisami żywności.
  • Egzekwowanie bezpieczeństwa operatorów i integralności urządzeń.
  • Oszczędność wody i energii w celu optymalizacji kosztów.
  • Zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne.

Aby to osiągnąć, nasze zespoły badawczo-rozwojowe opracowały wyjątkowe systemy pomiarowe i optymalizacyjne, które zapewniają znaczne zmniejszenie zużycia produktów, wody i energii.

Analiza przypadku

W obliczu problemów związanych z zanieczyszczeniem zarodnikami wpływającymi na stabilność mleka, duża grupa mleczarska zwróciła się do firmy Kersia o udzielenie pomocy. Grupa zadaniowa z udziałem firmy Kersia i wielu znanych firm zajmujących się kwestiami urządzeń i diagnostyki z zakresu mikrobiologii poświęciła dwa lata, pracując nad zmniejszeniem poziomu skażenia w różnych zakładach produkcyjnych grupy mleczarskiej. Efektem jej pracy były bezpieczne produkty końcowe i optymalizacja kosztów.

Wyzwanie związane z biofilmami

W niektórych przypadkach konwencjonalne metody czyszczenia mają ograniczoną skuteczność, jeśli chodzi o biofilmy — społeczności mikroorganizmów (bakterii, grzybów, glonów lub pierwotniaków), które wydzielają ochronną, klejącą otoczkę pozwalającą im przylegać do siebie i do powierzchni. Wykazano, że połączenie czyszczenia enzymatycznego i detergentu alkalicznego pozwala na usuwanie biofilmów co najmniej tak skutecznie, jak w przypadku stosowania wodorotlenku sodu. Asortyment produktów enzymatycznych firmy Kersia zapewnia najlepsze wyniki w szczególności w zakresie czyszczenia systemów filtracji membranowej.

Czyste powietrze

Ze względu na to, że powietrze jest nośnikiem zanieczyszczeń, konieczne jest, aby producenci przetworów mlecznych kontrolowali jakość powietrza w obszarach zagrożonych. Producenci serów są tu dobrym przykładem — nie chcą, aby doszło do rozwoju pleśniakowców w procesie produkcyjnym. Choć nie jest to niebezpieczne dla ludzi, obecność pleśniaka (pleśni, która żywi się martwym materiałem) na niektórych serach powoduje powstanie defektów kosmetycznych, które uniemożliwiają sprzedaż tych serów. Technologia Pure Air opracowana przez firmę Kersia umożliwia ciągłe oczyszczanie powietrza w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, w których znajdują się ludzie i środki spożywcze. Służy ona do gromadzenia i niszczenia zanieczyszczeń i lotnych związków organicznych (VOC) znajdujących się w powietrzu, a także do usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Analiza przypadku: Ser wolny od pleśniaka

Duża spółdzielcza grupa mleczarska zrzeszająca 4500 producentów zauważyła, że sery z jednego z jej zakładów produkcyjnych były wielokrotnie zanieczyszczone pleśniakiem. Audyt przeprowadzony przez ekspertów z firmy Kersia umożliwił zidentyfikowanie zanieczyszczenia i wyznaczenie obszarów jego rozprzestrzeniania się. W pomieszczeniu pakowania o bardzo dużej ilości flory grzybiczej i całkowitej ilości flory zamontowano system Pure Air, dzięki czemu udało się znacznie zmniejszyć liczbę przypadków skażenia produkcji.