Act for a positive impact

Act for a
positive impact

Kersia jest zarówno producentem jak i dystrybutorem szerokiej gamy rozwiązań zapobiegających skażeniu zwierząt, żywności oraz ludzi. Bezpieczeństwo żywności to nasza specjalność. Jesteśmy świadomi, że nasze produkty oddziałują na naszą planetę oraz otaczające nas organizmy. Dlatego w 2016 r. podjęliśmy zobowiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju i opracowaliśmy program « Act for a positive impact ».

Program ten, wpisujący się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility — CSR), odzwierciedla wartości wyznawane przez Grupę: uczciwość, wspólnotę, profesjonalizm i przezorność. Pozwala naszym pracownikom odgrywać aktywną rolę w dostarczaniu klientom rozwiązań charakteryzujących się coraz wyższym poziomem odpowiedzialności i jakości. Wszyscy nasi interesariusze — klienci, dostawcy, organy władzy, lokalne społeczności i udziałowcy — przyczyniają się do wspólnego budowania lepszego świata. To dwukierunkowa interakcja.

null

Wyzwania CSR

null

Nasza struktura CSR

null

Nasze praktyczne działania

null

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Nasza organizacja

Zaangażowanie całej firmy

Wierzymy, że zwiększanie zasięgu oddziaływania Grupy to nie przedmiot zainteresowania garstki osób, a kwestia, którą powinni na co dzień mieć na uwadze wszyscy pracownicy. Nasz program bazuje na rozbudowanej strukturze, którą stworzono z myślą o wykorzystaniu wszystkich atutów firmy w postaci komitetu operacyjnego i lokalnych delegatów CSR. Komitet operacyjny ds. CSR łączy wszystkie funkcje biznesowe, których zaangażowanie jest niezbędne dla wywarcia pozytywnego wpływu: komunikacja, technologia cyfrowa, finanse i prawo, zarządzanie i regulacje prawne, marketing i innowacje, relacje z dostawcami i klientami, zasoby ludzkie, łańcuch dostaw i wydajność przemysłowa. Doradcy CSR odpowiadają za wdrażanie tej strategii w każdym z obszarów geograficznych Grupy. Stanowią łącznik między działem CSR i spółkami zależnymi, gwarantując postępy w realizacji naszych priorytetów. Ponadto dysponują swobodą w zakresie inicjowania projektów lokalnych, umożliwiających skuteczne oddziaływanie w skali regionu. Regularna komunikacja utrzymywana między tymi osobami pozwala na regularną wymianę informacji i wzajemną pomoc, co w konsekwencji ma przełożenie na pracowników. Dedykowana platforma jest wykorzystywana przez 160 współpracowników w całej Grupie do bieżącej aktualizacji wskaźników takich jak: bezpieczeństwo, środowisko, zdrowie i dobre samopoczucie, woda, tworzywa sztuczne, podróże, transport itp.

Nasze działania

Program zmian „Committed & Different” w firmie Kersia

Zależy nam na statusie przedsiębiorstwa zrównoważonego, które potrafi dostosowywać się do zmieniającego się świata. Chcemy być otwarci na poszukiwanie nowych rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania przyszłości. Pragniemy inspirować wszystkich pracowników poprzez zachęcanie ich do nieszablonowego myślenia. W ten sposób mogą rozwijać umiejętności tak, by każdy z nich wykazywał się unikatową inicjatywą. Wizja Grupy doprowadziła nas do połączenia sił z siecią Ashoka, grupą przedsiębiorców społecznych. W 2019 r. rozpoczęliśmy współpracę z tą organizacją pozarządową w celu realizacji ambitnego programu „Committed & Different”, który zakłada transformację całej Grupy. Zadaniem programu jest z jednej strony wsparcie sieci przedsiębiorców społecznych, a z drugiej — promowanie tego typu działań w obrębie samej Grupy. W celu zaangażowania jak największego grona pracowników dostępne są trzy formy uczestnictwa:

  • Udział w 8-miesięcznym szkoleniu realizowanym w ramach programu. Pozwala ono uzyskać status ambasadora oraz rozwinąć kompetencje miękkie, takie jak m.in. duch przedsiębiorczości, elastyczność, empatia, kreatywność czy zdolności przywódcze. Liczymy, że ambasadorami zostanie 10–15% pracowników. Ambasadorów zachęca się do podejmowania własnych przedsięwzięć, przy wsparciu ze strony najwyższego kierownictwa i menedżera oraz poprzez współprace z osobami odmiennych kultur. Wspólna inicjatywa prowadzi do zmiany nastawienia jednostek, co stanowi pierwszy krok na drodze do zmiany kolektywnej.
  • Swobodny udział w webinarach na różne tematy (na przykład zagrożeń dla żywności) regularnie organizowanych przez inne przedsiębiorstwa współpracujące z Ashoka.
  • Udział w spotkaniach B2B poświęconych realizacji podobnych inicjatyw.

Priorytety

Woda — zasób, który należy chronić

Woda jest niezbędnym elementem dla życia i zdrowia ludzkiego. Dwa z głównych wyzwań XXI wieku to zapewnienie wody pitnej dla 7 miliardów ludzi oraz ograniczenie zanieczyszczenia chemicznego i bakteriologicznego wody na świecie. Podejmujemy działania już dziś, tak by w przyszłości wszyscy mieli dostęp do wody pitnej. W tym celu oszczędzamy zasoby, a także oferujemy rozwiązania w dziedzinie dezynfekcji wody, takie jak tabletki AQUATABS®. Dostarczamy rozwiązania w zakresie mycia i dezynfekcji, które ograniczają zużycie wody w sektorze rolniczym i spożywczym, takie jak produkty nie wymagające spłukiwania, bezśladowe lub jednofazowe. W naszych zakładach produkcyjnych wdrażamy procesy oszczędzające wodę (zoptymalizowane procesy mycia), a także metody umożliwiające jej ponowne wykorzystanie do produkcji naszych wyrobów. Dzieje się tak na przykład w Dinard, gdzie dysponujemy własną stacją uzdatniania wody. Do 2024 r. każdy z zakładów Grupy jest zobowiązany do podjęcia podobnych działań i zaimplementowania rozwiązań, które w znacznym stopniu ograniczą pobór wody.

Nadanie drugiego życia naszym opakowaniom z tworzyw sztucznych

Odzyskiwanie i ponowne przetwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych jest warunkiem wstępnym strategii gospodarki o obiegu zamkniętym, przy czym zarówno konsumenci, jak i władze mają bardzo wysokie oczekiwania w tej kwestii. Kersia zamierza przekształcić ten wymóg w prawdziwy model biznesowy. Na etapie produkcji zachęcamy do zakupu materiałów opakowaniowych, które zawierają pewien odsetek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Z kolei na etapie dystrybucji każdego dnia prowadzimy coraz skuteczniejsze działania w zakresie odzysku, ponownego wykorzystania i recyklingu plastikowych pojemników, zwłaszcza w obszarach rolno-spożywczych. Inicjatywy te pozwalają oszczędzać na zakupie nowych opakowań, a jednocześnie ograniczać ilość opakowania przeznaczanego do utylizacji. Przykładowo, we Francji nowe opakowania zaprojektowano tak, by zawierały odsetek materiału pochodzącego z recyklingu opakowań. Po zebraniu opakowania są poddawane sortowaniu, myciu i przekształceniu w polietylen wysokiej gęstości (HDPE), którego nawet 25% trafia do nowych opakowań.

Oddziaływanie społeczne: zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt.

W zakładach firmy Kersia nie ma miejsca na kompromisy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia — zarówno w przypadku naszych pracowników, jak i naszych partnerów. Wybierając surowce, których wpływ na środowisko naturalne jest w pełni kontrolowany, nieustannie dążymy do rozwoju naszych produktów z zamierzeniem całkowitego wyeliminowania ryzyka (np. brak substancji CMR w produktach). Podczas produkcji zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem (ISO 45 001, działania uświadamiające, standardy, procesy itd.), a także na ogólne poprawę warunków pracy. W celu powszechnego zapewnienia dobrego samopoczucia realizujemy zróżnicowane podejście, w ramach którego oferujemy inicjatywy takie jak m.in. program dobrej jakości życia w pracy, wsparcie w zakresie wprowadzanych zmian, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania, rozwój osobistego czy podnoszenie świadomości. Ponadto poprzez badania zadowolenia, audyty, dni przeprowadzania rozmów za pośrednictwem platformy cyfrowej itp. prosimy naszych pracowników i klientów, aby okresowo dzielili się swoimi oczekiwaniami.

Uznanie

Jesteśmy dumni z tego, że nasza Grupa w coraz większym stopniu zyskuje status firmy świadomej i zrównoważonej. Doceniamy zaangażowanie ze strony naszych pracowników, jednocześnie ciągle usprawniając realizowane inicjatywy społeczne i środowiskowe. Dlatego poddaliśmy się certyfikacji AFNOR w zakresie działań CSR (w oparciu o normę ISO 26000), osiągając poziom trzeci z czterech dostępnych. Możemy się również pochwalić złotym medalem od organizacji Ecovadis.

Wyzwania CSR

Plan działania zgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych na 2030 r.

We wrześniu 2015 roku na historycznym szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęto 17 celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030, aby położyć kres wszelkim formom ubóstwa, zwalczać nierówności i przeciwdziałać zmianom klimatu. W świetle misji firmy Kersia 9 z tych celów stanowi obecnie kluczowe wyzwania dla grupy.

2.4 Do 2030 roku zapewnienie zrównoważonych systemów produkcji żywności i wdrożenie odpowiednich praktyk rolniczych, które zwiększą wydajność i produkcję, pomogą zachować ekosystemy, zwiększą zdolność adaptacji do zmian klimatu, ekstremalnych warunków pogodowych, suszy, powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz stopniowo poprawią jakość gruntów i gleb.

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

POZYTYWNY WPŁYW: Promowanie produktów gwarantujących pozytywny wpływ wykraczający poza zgodność z przepisami prawa

RELACJE Z KLIENTEM

PRZEŁOMOWE INNOWACJE: Wdrażanie projektów związanych z BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI „od pola do stołu” z wykorzystaniem biotechnologii

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

3.D Zwiększanie zdolności wszystkich krajów, w szczególności krajów rozwijających się, do wczesnego ostrzegania, zmniejszania ryzyka i zarządzania krajowymi i globalnymi zagrożeniami dla zdrowia

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

IDAY: regularne rejestrowanie pomysłów naszych pracowników w celu realizacji nowych projektów zgodnie z ich propozycjami BEZPIECZEŃSTWO: zapobieganie wypadkom i wdrożenie certyfikacji bezpieczeństwa dla wszystkich naszych instalacji DOBRE SAMOPOCZUCIE: wdrożenie globalnego planu działania na rzecz zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym

ŚRODOWISKO

RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM OSOBISTYM I ZAWODOWYM: wdrożenie narzędzia do oceny przestrzegania równowagi

RELACJE Z KLIENTEM

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WYDAJNOŚCI: wdrożenie kompletnych programów szkoleniowych skierowanych do naszych klientów

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

ZIELONA CHEMIA: wdrażanie przełomowych, innowacyjnych projektów związanych z ograniczaniem zagrożeń

WPŁYW TERYTORIALNY

4.4 Do 2030 roku znaczne zwiększenie liczby osób młodych i dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności, w tym umiejętności techniczne i zawodowe, w zakresie zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości 4.5 Do 2030 roku wyeliminowanie nierówności płciowych i zapewnienie równego dostępu do wszystkich poziomów edukacji i szkoleń zawodowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym osobom niepełnosprawnym, ludności tubylczej i dzieciom w trudnej sytuacji

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

MŁODZIEŻ I LUDZIE W TRUDNEJ SYTUACJI: wdrożenie określonych procedur i programów w celu zagwarantowania ich pełnej ochrony GLOBALNY PLAN DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH: wdrożenie i ocena skuteczności wszelkich programów szkoleniowych

ŚRODOWISKO

BIORÓŻNORODNOŚĆ: wdrożenie globalnej sesji uwrażliwienia dla wszystkich pracowników

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

ZOBOWIĄZANIE LOKALNE mające na celu zwiększenie zatrudnienia i edukacji WODA: wykorzystanie istniejących modeli w celu zapewnienia uzdatniania wody w afrykańskiej szkole

6.3 Do 2030 roku poprawienie jakości wody poprzez ograniczenie zanieczyszczeń, wyeliminowanie wyrzucania śmieci i zminimalizowanie uwalniania niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów, zmniejszenie o połowę ilości nieoczyszczonych ścieków i znaczne zwiększenie recyklingu i bezpiecznego ponownego wykorzystania w skali światowej

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

WODA: informowanie o istniejących modelach w ramach grupy w celu realizacji ponownego wykorzystania wody z naszych instalacji oraz wdrażanie tych modeli

RELACJE Z KLIENTEM

Obniżenie wykorzystania WODY przez klientów

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WATER: wdrożenie istniejących modeli w celu zapewnienia uzdatniania wody

WPŁYW TERYTORIALNY

8.5 Do 2030 roku osiągnięcie pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz zapewnienie godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych i niepełnosprawnych, a także jednakowej płacy za pracę o tej samej wartości 8.8 Ochrona praw pracowniczych oraz promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników migrujących, w szczególności kobiet migrujących, oraz pracowników o niepewnym zatrudnieniu

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KODEKS ETYCZNY: wdrożenie praktyk antykorupcyjnych

KAPITAŁ LUDZKI

POLITYKA HR: tworzenie miejsc pracy, warunki społeczne i warunki pracy, sprawiedliwość zawodowa, integracja osób niepełnosprawnych i współdzielenie wartości DIALOG SPOŁECZNY: wdrożenie globalnej i lokalnej struktury sprzyjającej dialogowi społecznemu

ŚRODOWISKO

POLITYKA BHP: dzielenie się dobrymi praktykami i ocena ich skuteczności

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

KODEKS ETYCZNY: prawa człowieka, praktyki antydyskryminacyjne

WPŁYW TERYTORIALNY

KODEKS ETYCZNY: odpowiedzialne zakupy zapewniające pierwszeństwo lokalnych dostawców

9.4 Do 2030 roku modernizacja infrastruktury i sektorów przemysłu w celu zapewnienia ich zrównoważonego charakteru przy większej efektywności wykorzystania zasobów i większym zastosowaniu czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów przemysłowych — wszystkie kraje podejmujące działania w zakresie swoich możliwości

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KARTA IT: dzielenie się dobrymi praktykami i ochrona danych osobowych

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

Zmniejszenie śladu ENERGETYCZNEGO w naszym łańcuchu dostaw poprzez wdrożenie programów optymalizacyjnych

RELACJE Z KLIENTEM

POTRÓJNA CERTYFIKACJA wszystkich naszych instalacji do 2024 roku (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001/ ISO 45001) PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSZEGO: opracowanie jasnej procedury na wypadek kryzysu wszelkiego rodzaju Wdrożenie systemu CRM: śledzenie wsparcia klientów w specjalnym narzędziu

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

Przejście od gospodarki liniowej do GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO w przypadku wszystkich nowych inwestycji

WPŁYW TERYTORIALNY

12.4 Do 2020 roku osiągnięcie przyjaznego dla środowiska gospodarowania substancjami chemicznymi i wszystkimi odpadami w całym ich cyklu życia, zgodnie z ustalonymi ramami międzynarodowymi, a także znaczne ograniczenie ich uwalniania do powietrza, wody i gleby w celu zminimalizowania ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko 12.5 Do 2030 roku znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie 12.6 Zachęcanie przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych i międzynarodowych, do przyjęcia zrównoważonych praktyk i włączenia informacji na temat zrównoważonego rozwoju do ich cyklu sprawozdawczego

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

DODATKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE: uruchomienie platformy umożliwiającej śledzenie dodatkowych wyników finansowych

KAPITAŁ LUDZKI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: wdrożenie procedury Grupy w celu zagwarantowania ochrony danych osobowych

ŚRODOWISKO

TWORZYWA SZTUCZNE: informowanie o istniejących modelach w ramach grupy w celu zbierania i przetwarzania opakowań oraz wdrażanie tych modeli GOSPODAROWANIE ODPADAMI: przejście od gospodarki liniowej do GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO w przypadku każdego nowego projektu i ocena skuteczności

RELACJE Z KLIENTEM

ZADOWOLENIE KLIENTA: wdrożenie globalnych kampanii w celu zapewnienia odpowiedniego zadowolenia naszych klientów KARTA DOSTAWCY: zapewnienie naszych klientów o tym, że sprawujemy kontrolę nad całym łańcuchem dostaw

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

KODEKS ETYCZNY: wdrożenie odpowiedzialnego zachowania KARTOGRAFIA ZAGROŻEŃ: sporządzenie wykazu wszelkich zagrożeń dla Grupy i wdrożenie planów działania w celu ich ograniczenia

WPŁYW TERYTORIALNY

WSPÓLNOTA LOKALNA: wdrożenie planów działania dla wszystkich naszych instalacji (współpraca, współkierowanie itd.)

13.1 Zwiększenie odporności i zdolności adaptacyjnych w odniesieniu do zagrożeń związanych z klimatem i klęsk żywiołowych we wszystkich krajach

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

Kartografia zagrożeń klimatycznych: sporządzenie listy wszystkich możliwych zagrożeń i wdrożenie planów ciągłości Samochody: wdrożenie samochodów hybrydowych i elektrycznych Ślad węglowy: redukcja w całym łańcuchu dostaw poprzez program optymalizacyjny Energia odnawialna: wdrożenie odpowiedniego odsetka energii odnawialnej wykorzystywanej w naszych instalacjach

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

17.16 Wzmocnienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnianego wielostronnymi partnerstwami mobilizującymi i dzielącymi się wiedzą (również fachową), technologią i zasobami finansowymi w celu wspierania osiągania celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

BADANIE RAM REGULACYJNYCH: wdrożenie wspólnego, globalnego narzędzia do badania i zapewniania lepszego przygotowania się do wdrożenia nowych przepisów

KAPITAŁ LUDZKI

Program ASHOKA: wspieranie pracowników w zakresie zmiany sposobu myślenia

ŚRODOWISKO

RELACJE Z KLIENTEM

ZOBOWIĄZANIE ECOVADIS: rozszerzenie oceny na GRUPĘ KERSIA

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

STOWARZYSZENIA ZAWODOWE: wnoszenie wkładu w stowarzyszenia zawodowe we wszystkich krajach strategicznych Program ASHOKA: wspieranie osób wykorzystujących swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości w celu rozwiązywania problemów społecznych związanych z BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI na dużą skalę

WPŁYW TERYTORIALNY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: realizacja współpracy z dowolnymi centrami technicznymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne w pobliżu naszych instalacji PROJEKTY LOKALNE: uczestniczenie w istotnych projektach lokalnych

2. BRAK GŁODU

2.4 Do 2030 roku zapewnienie zrównoważonych systemów produkcji żywności i wdrożenie odpowiednich praktyk rolniczych, które zwiększą wydajność i produkcję, pomogą zachować ekosystemy, zwiększą zdolność adaptacji do zmian klimatu, ekstremalnych warunków pogodowych, suszy, powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz stopniowo poprawią jakość gruntów i gleb.

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

POZYTYWNY WPŁYW: Promowanie produktów gwarantujących pozytywny wpływ wykraczający poza zgodność z przepisami prawa

RELACJE Z KLIENTEM

PRZEŁOMOWE INNOWACJE: Wdrażanie projektów związanych z BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI „od pola do stołu” z wykorzystaniem biotechnologii

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

3. ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

3.D Zwiększanie zdolności wszystkich krajów, w szczególności krajów rozwijających się, do wczesnego ostrzegania, zmniejszania ryzyka i zarządzania krajowymi i globalnymi zagrożeniami dla zdrowia

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

IDAY: regularne rejestrowanie pomysłów naszych pracowników w celu realizacji nowych projektów zgodnie z ich propozycjami BEZPIECZEŃSTWO: zapobieganie wypadkom i wdrożenie certyfikacji bezpieczeństwa dla wszystkich naszych instalacji DOBRE SAMOPOCZUCIE: wdrożenie globalnego planu działania na rzecz zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym

ŚRODOWISKO

RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM OSOBISTYM I ZAWODOWYM: wdrożenie narzędzia do oceny przestrzegania równowagi

RELACJE Z KLIENTEM

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WYDAJNOŚCI: wdrożenie kompletnych programów szkoleniowych skierowanych do naszych klientów

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

ZIELONA CHEMIA: wdrażanie przełomowych, innowacyjnych projektów związanych z ograniczaniem zagrożeń

WPŁYW TERYTORIALNY

4. EDUKACJA W ODPOWIEDNICH WARUNKACH

4.4 Do 2030 roku znaczne zwiększenie liczby osób młodych i dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności, w tym umiejętności techniczne i zawodowe, w zakresie zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości 4.5 Do 2030 roku wyeliminowanie nierówności płciowych i zapewnienie równego dostępu do wszystkich poziomów edukacji i szkoleń zawodowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym osobom niepełnosprawnym, ludności tubylczej i dzieciom w trudnej sytuacji

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

MŁODZIEŻ I LUDZIE W TRUDNEJ SYTUACJI: wdrożenie określonych procedur i programów w celu zagwarantowania ich pełnej ochrony GLOBALNY PLAN DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH: wdrożenie i ocena skuteczności wszelkich programów szkoleniowych

ŚRODOWISKO

BIORÓŻNORODNOŚĆ: wdrożenie globalnej sesji uwrażliwienia dla wszystkich pracowników

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

ZOBOWIĄZANIE LOKALNE mające na celu zwiększenie zatrudnienia i edukacji WODA: wykorzystanie istniejących modeli w celu zapewnienia uzdatniania wody w afrykańskiej szkole

6. CZYSTA WODA I INFRASTRUKTURA SANITARNA

6.3 Do 2030 roku poprawienie jakości wody poprzez ograniczenie zanieczyszczeń, wyeliminowanie wyrzucania śmieci i zminimalizowanie uwalniania niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów, zmniejszenie o połowę ilości nieoczyszczonych ścieków i znaczne zwiększenie recyklingu i bezpiecznego ponownego wykorzystania w skali światowej

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

WODA: informowanie o istniejących modelach w ramach grupy w celu realizacji ponownego wykorzystania wody z naszych instalacji oraz wdrażanie tych modeli

RELACJE Z KLIENTEM

Obniżenie wykorzystania WODY przez klientów

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WATER: wdrożenie istniejących modeli w celu zapewnienia uzdatniania wody

WPŁYW TERYTORIALNY

8. GODNA PRACA I ROZWÓJ GOSPODARCZY

8.5 Do 2030 roku osiągnięcie pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz zapewnienie godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych i niepełnosprawnych, a także jednakowej płacy za pracę o tej samej wartości 8.8 Ochrona praw pracowniczych oraz promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników migrujących, w szczególności kobiet migrujących, oraz pracowników o niepewnym zatrudnieniu

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KODEKS ETYCZNY: wdrożenie praktyk antykorupcyjnych

KAPITAŁ LUDZKI

POLITYKA HR: tworzenie miejsc pracy, warunki społeczne i warunki pracy, sprawiedliwość zawodowa, integracja osób niepełnosprawnych i współdzielenie wartości DIALOG SPOŁECZNY: wdrożenie globalnej i lokalnej struktury sprzyjającej dialogowi społecznemu

ŚRODOWISKO

POLITYKA BHP: dzielenie się dobrymi praktykami i ocena ich skuteczności

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

KODEKS ETYCZNY: prawa człowieka, praktyki antydyskryminacyjne

WPŁYW TERYTORIALNY

KODEKS ETYCZNY: odpowiedzialne zakupy zapewniające pierwszeństwo lokalnych dostawców

9. PRZEMYSŁ, INNOWACJE I INFRASTRUKTURA

9.4 Do 2030 roku modernizacja infrastruktury i sektorów przemysłu w celu zapewnienia ich zrównoważonego charakteru przy większej efektywności wykorzystania zasobów i większym zastosowaniu czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów przemysłowych — wszystkie kraje podejmujące działania w zakresie swoich możliwości

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KARTA IT: dzielenie się dobrymi praktykami i ochrona danych osobowych

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

Zmniejszenie śladu ENERGETYCZNEGO w naszym łańcuchu dostaw poprzez wdrożenie programów optymalizacyjnych

RELACJE Z KLIENTEM

POTRÓJNA CERTYFIKACJA wszystkich naszych instalacji do 2024 roku (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001/ ISO 45001) PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSZEGO: opracowanie jasnej procedury na wypadek kryzysu wszelkiego rodzaju Wdrożenie systemu CRM: śledzenie wsparcia klientów w specjalnym narzędziu

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

Przejście od gospodarki liniowej do GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO w przypadku wszystkich nowych inwestycji

WPŁYW TERYTORIALNY

12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

12.4 Do 2020 roku osiągnięcie przyjaznego dla środowiska gospodarowania substancjami chemicznymi i wszystkimi odpadami w całym ich cyklu życia, zgodnie z ustalonymi ramami międzynarodowymi, a także znaczne ograniczenie ich uwalniania do powietrza, wody i gleby w celu zminimalizowania ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko 12.5 Do 2030 roku znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie 12.6 Zachęcanie przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych i międzynarodowych, do przyjęcia zrównoważonych praktyk i włączenia informacji na temat zrównoważonego rozwoju do ich cyklu sprawozdawczego

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

DODATKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE: uruchomienie platformy umożliwiającej śledzenie dodatkowych wyników finansowych

KAPITAŁ LUDZKI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: wdrożenie procedury Grupy w celu zagwarantowania ochrony danych osobowych

ŚRODOWISKO

TWORZYWA SZTUCZNE: informowanie o istniejących modelach w ramach grupy w celu zbierania i przetwarzania opakowań oraz wdrażanie tych modeli GOSPODAROWANIE ODPADAMI: przejście od gospodarki liniowej do GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO w przypadku każdego nowego projektu i ocena skuteczności

RELACJE Z KLIENTEM

ZADOWOLENIE KLIENTA: wdrożenie globalnych kampanii w celu zapewnienia odpowiedniego zadowolenia naszych klientów KARTA DOSTAWCY: zapewnienie naszych klientów o tym, że sprawujemy kontrolę nad całym łańcuchem dostaw

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

KODEKS ETYCZNY: wdrożenie odpowiedzialnego zachowania KARTOGRAFIA ZAGROŻEŃ: sporządzenie wykazu wszelkich zagrożeń dla Grupy i wdrożenie planów działania w celu ich ograniczenia

WPŁYW TERYTORIALNY

WSPÓLNOTA LOKALNA: wdrożenie planów działania dla wszystkich naszych instalacji (współpraca, współkierowanie itd.)

13. DZIAŁANIA KLIMATYCZNE

13.1 Zwiększenie odporności i zdolności adaptacyjnych w odniesieniu do zagrożeń związanych z klimatem i klęsk żywiołowych we wszystkich krajach

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

KAPITAŁ LUDZKI

ŚRODOWISKO

Kartografia zagrożeń klimatycznych: sporządzenie listy wszystkich możliwych zagrożeń i wdrożenie planów ciągłości Samochody: wdrożenie samochodów hybrydowych i elektrycznych Ślad węglowy: redukcja w całym łańcuchu dostaw poprzez program optymalizacyjny Energia odnawialna: wdrożenie odpowiedniego odsetka energii odnawialnej wykorzystywanej w naszych instalacjach

RELACJE Z KLIENTEM

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

WPŁYW TERYTORIALNY

17. PARTNERSTWO W CELU REALIZACJI CELÓW

17.16 Wzmocnienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnianego wielostronnymi partnerstwami mobilizującymi i dzielącymi się wiedzą (również fachową), technologią i zasobami finansowymi w celu wspierania osiągania celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się

DZIAŁANIA NA RZECZ WYWIERANIA POZYTYWNEGO WPŁYWU

ZGODNOŚĆ

BADANIE RAM REGULACYJNYCH: wdrożenie wspólnego, globalnego narzędzia do badania i zapewniania lepszego przygotowania się do wdrożenia nowych przepisów

KAPITAŁ LUDZKI

Program ASHOKA: wspieranie pracowników w zakresie zmiany sposobu myślenia

ŚRODOWISKO

RELACJE Z KLIENTEM

ZOBOWIĄZANIE ECOVADIS: rozszerzenie oceny na GRUPĘ KERSIA

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

STOWARZYSZENIA ZAWODOWE: wnoszenie wkładu w stowarzyszenia zawodowe we wszystkich krajach strategicznych Program ASHOKA: wspieranie osób wykorzystujących swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości w celu rozwiązywania problemów społecznych związanych z BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI na dużą skalę

WPŁYW TERYTORIALNY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: realizacja współpracy z dowolnymi centrami technicznymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne w pobliżu naszych instalacji PROJEKTY LOKALNE: uczestniczenie w istotnych projektach lokalnych